Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΑ

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μετά από 26 χρόνια εφαρμογής του, παρά τις όποιες αδυναμίες του, έχει προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στον λαό της χώρας μας. Η εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών εξοπλισμών σε συνάρτηση της ένταξης των πληροφορικών συστημάτων στην κοινωνία, είναι επιτακτική ανάγκη η αναβάθμιση των παρερχόμενων υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Τα Κέντρα Υγείας έχουν σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού σε Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και Κοινωνική Φροντίδα, στην επαρχία. Πρόκειται για δομές οι οποίες θα εγγυώνται την ελάχιστη και αναγκαία, αλλά επαρκή και ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών, με εστίαση στην προαγωγή της υγείας και την προληπτική ιατρική. Η λειτουργία Κέντρων Υγείας σε μη αστικές περιοχές καλύπτει πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκων και αποτελεί μεγάλη ανάσα για τα νοσοκομεία, καθώς συμβάλλει στην αποσυμφόρησή τους, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο εργασίας, σε επίπεδο τόσο επειγόντων περιστατικών όσο και τακτικών ιατρείων. Το γεγονός αυτό διευκολύνει αφενός τα νοσοκομεία και αφετέρου τους ασθενείς, αφού η πρόσβαση στο Κ.Υ. είναι ευκολότερη και η εξυπηρέτηση ταχύτερη και αποτελεσματικότερη.


Στην κατεύθυνση αυτή παραθέτω ολοκληρωμένες και άμεσα υλοποιήσιμες προτάσεις.


Τα Κέντρα Υγείας είναι απαραίτητο να παρέχουν ένα σύνολο υπηρεσιών που θα καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού σε πρωτοβάθμια πρόληψη και κοινωνική φροντίδα.


Αναλυτικότερα, οι κατηγορίες των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι:


Ιατρικές Υπηρεσίες


Α) Πρόληψη


• Υγειονομική ενημέρωση του πληθυσμού και συμβουλές σε θέματα υγιεινής και πρωτοβάθμιας φροντίδας


• Υγεία στον χώρο εργασίας


• Έγκαιρη διάγνωση


• Σχολική υγιεινή (εμβολιασμοί, οδοντιατρικός έλεγχος, έλεγχος όρασης, ακοής, ενημέρωση για καρδιαγγειακά νοσήματα, έλεγχος σωματομετρικών δεικτών των μαθητών, έλεγχος βιβλιαρίων υγείας κ.ά.).


Β) Διάγνωση και Πρωτοβάθμια Περίθαλψη


• Συνέντευξη - κλινική εξέταση - διάγνωση και θεραπεία απλών περιπτώσεων, τόσο από οικογενειακούς - προσωπικούς ιατρούς όσο και από ιατρούς ειδικοτήτων


• Εργαστηριακές εξετάσεις (μικροβιολογικό, ακτινολογικό, υπερήχων, οδοντοπροσθετικό).


Γ) Α΄ Βοήθειες


• Μικροεπεμβάσεις


• Προετοιμασία του ασθενή για διακομιδή σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα.


Δ) Φυσική Ιατρική - Αποκατάσταση


• Ανάπτυξη μεθόδων θεραπείας από το παρελθόν προσαρμοσμένες στη σύγχρονη τεχνολογία (π.χ. υδροθεραπεία)


• Ασκήσεις φυσιοθεραπείας


Ε) Οικογενειακή Ιατρική με εφαρμογές Πληροφορικής


• Εκπαίδευση απομονωμένων ιατρών μέσω του διαδικτύου


• Δημιουργία αρχείου ιατρικών ιστορικών


• Εφαρμογή λογισμικού σχετικού με την ορθή επιλογή φαρμακευτικών σκευασμάτων από τον ιατρό


• Κωδικοποίηση και στατιστική ανάλυση των δεικτών υγείας


• Χρήση εφαρμογών όπως η τηλεματική, η τηλεδιάσκεψη και η τηλεϊατρική.


ΣΤ) Εκπαίδευση Ιατρών και λοιπού Προσωπικού


• Ανάπτυξη ενός θέματος από ένα ιατρό ή από ειδικούς ομιλητές και πραγματοποίηση συζήτησης στη συνέχεια


• Επιστημονικές προβολές από φαρμακευτικές εταιρείες. Νοσηλευτικές Υπηρεσίες


• Βραχεία νοσηλεία για ολιγόωρη παραμονή του ασθενούς σε έκτακτες περιπτώσεις ή για παρακολούθηση ασθενών που βρίσκονται στο στάδιο της ανάρρωσης


• Θάλαμος μόνωσης για ειδικά περιστατικά. Κοινωνικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες


• Πληροφόρηση και συμβουλές σε θέματα όπως η αγωγή υγείας, η αντισύλληψη, ο αλκοολισμός, τα ναρκωτικά, η αιμοδοσία, το κάπνισμα κ.ά.


• Οικογενειακός προγραμματισμός


• Κοινωνική φροντίδα των νέων. Ιατροκοινωνικές Υπηρεσίες


• Παροχή φαρμάκων


• Νοσηλεία στο σπίτι


• Προστασία μητρότητας


• Παράδοση μαθημάτων ανώδυνου τοκετού


• Διδασκαλία αυτοεξέτασης μαστού


• Οργάνωση τράπεζας αίματος


• Τηλεφωνική συμβουλευτική υπηρεσία. Διοικητικές Υπηρεσίες


• Υπηρεσία προγραμματισμένων επισκέψεων των δικαιούχων


• Γραφείο Πληροφοριών και Προσανατολισμού των προσερχόμενων επισκεπτών - ασθενών.


2. Οργανωτικό Διάγραμμα Το Οργανωτικό Σχήμα των Κέντρων Υγείας στοχεύει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και στην υποστήριξη του νέου Λειτουργικού Προτύπου. Οι βασικές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την πληρέστερη σχεδίαση της δομής ενός Κέντρου Υγείας είναι οι ακόλουθες:


• Ευελιξία οργάνωσης και διοίκησης


• Δημόσιος χαρακτήρας • Σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Διοίκησης


• Αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων


• Διασφάλιση της αποτελεσματικής επικοινωνίας και ροής της πληροφορίας


• Αξιοποίηση και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού


• Χρησιμοποίηση των υφιστάμενων πόρων


• Λειτουργία του Κέντρου με βάση τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Οι βασικές συνιστώσες της οργάνωσης εντοπίζονται σε τρία επίπεδα:


Α) Επίπεδο Διοίκησης Το Διοικητικό Σχήμα ενός Κέντρου Υγείας αποτελείται αρχικά από τον Διευθυντή, που δεν θα ασκεί ιατρικά καθήκοντα, αλλά θα έχει διοικητικές αρμοδιότητες, ενώ θα προΐσταται επίσης και της Διεύθυνσης Ιατρικών Υπηρεσιών. Επίσης, αναγκαίος είναι ο ορισμός του Αναπληρωτή Διευθυντή.


Β) Επίπεδο παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών Ο οικογενειακός - προσωπικός ιατρός αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών και πλαισιώνεται από ιατρούς ειδικότητας, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο οικογενειακός - προσωπικός ιατρός, δεδομένου ότι αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής των δικαιούχων με το σύστημα, διασφαλίζει τη συνέχεια της φροντίδας και διαχειρίζεται την αγωγή - προαγωγή της υγείας, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την προληπτική ιατρική.


Γ) Επίπεδο παροχής Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες όπως οι Α’ Βοήθειες, οι τηλεφωνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, η κατ’ οίκον νοσηλεία και η κάλυψη των αναγκών υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, είναι αναγκαία η ύπαρξη νοσηλευτικού προσωπικού, παραϊατρικού και λοιπού υγειονομικού προσωπικού. Ιδιαίτερη έμφαση χρειάζεται να δοθεί στην εξειδίκευση του νοσηλευτικού προσωπικού στην παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.


Εγγραφή σε αυτό το blog μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :