Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Διευκολύνσεις από ΤΠΔ προς δανειολήπτες

Την υιοθέτηση επιπλέον ρυθμίσεων αναφορικά με τη διευκόλυνση των δανειοληπτών εξετάζει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εξαιτίας των μεταβολών που θα υποστούν στις αποδοχές τους από το ενιαίο μισθολόγιο οι δημόσιοι υπάλληλοι.
Όπως αναφέρεται σε έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ως απάντηση σε σχετική ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή, Παναγιώτη Κουρουμπλή, έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις για την μηνιαία ελάφρυνση των δανειοληπτών καθώς και η παράταση μέχρι τις 31/12/2011 για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις αυτές. 

 
Επιμήκυνση διάρκειας δανείου 
 
Συγκεκριμένα, στα δάνεια για αγορά, ανέγερση ή αποπεράτωση, η διάρκεια αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου μπορεί να επιμηκυνθεί κατά 5 – 10 έτη με το ισχύον επιτόκιο, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια οφειλής δεν θα υπερβαίνει τα 40 έτη.
 
Η ίδια επιλογή υπάρχει και στην περίπτωση ενυπόθηκων επισκευαστικών δανείων αρκεί η συνολική διάρκεια να μην ξεπερνάει α 26 έτη. 
 
Για τα δάνεια μικροεπισκευών – μικροβελτιώσεων, η διάρκεια αποπληρωμής μπορεί να επεκταθεί κατά 5 έτη χωρίς να ξεπερνάει συνολικά τα 15 χρόνια. 
 
Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του ΤΠΔ, οι παραπάνω επιλογές παρέχονται σε δανειολήπτες που σωρευτικά τα δάνειά τους άρχισαν να εξυπηρετούνται από την 1/1/2005 έως και την 1/7/2010, η μηνιαία δόση είναι ίση ή μεγαλύτερη των 400 ευρώ για τα στεγαστικά δάνεια, 250 ευρώ και άνω για τα ενυπόθηκα επισκευαστικά και από 150 και άνω για την περίπτωση δανείων για μικροεπισκευές – μικροβελτιώσεις. 
 
Ακόμη μια προϋπόθεση είναι η ηλικία του δανειολήπτη κατά τη λήξη του δανείου να μην υπερβαίνει τα 80 έτη στην περίπτωση των στεγαστικών και ενυπόθηκων επισκευαστικών ή τα 75 έτη στην περίπτωση δανείων μικροεπισκευών – μικροβελτιώσεων. 
 
Η δυνατότητα επιμήκυνσης μπορεί να παρέχεται σε ειδικές περιπτώσεις δανειοληπτών, για όλα τα δάνεια του στεγαστικού τομέα, ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης εξυπηρέτησής τους και το ύψος του ποσού της μηνιαίας δόσης για λόγους υγείας ή οικογενειακούς λόγους, σε περιπτώσεις δανειοληπτών πολύτεκνων και ατόμων με ειδικές ανάγκες. 
 
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η μηνιαία δόση του συνόλου των δανείων υπερβαίνει τα τρία πέμπτα των αποδοχών του αρκεί να έχουν ρυθμιστεί πρώτα οι όποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 
Αναστολή εξυπηρέτησης δανείων
 
Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του ΤΠΔ, σε περίπτωση που υπάρχει πρόδηλη αδυναμία ανταπόκρισης του δανειολήπτη στις δανειακές του υποχρεώσεις υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης, κατά περίπτωση, αιτημάτων αναστολής εξυπηρέτησης δανείου. 
 
Η περίοδος αυτή δεν μπορεί να ξεπερνάει τα δύο έτη, θα πρέπει να είναι εντός της επιτρεπόμενης από το νόμο ανώτερης διάρκειας εξυπηρέτησης δανείου και αντιστοιχεί σε επιμήκυνση της διάρκειας και με κατά περίπτωση καταβολή ή κεφαλαιοποίηση των τόκων της περιόδου αναστολής. 
 
Επίσης για τοκοχρεολυτικές δόσεις, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, η ρύθμιση καταβολής θα μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του δανειολήπτη, είτε μέχρι 36 μήνες με απόφαση των εξουσιοδοτημένων υπηρεσιακών οργάνων, είτε μέχρι 120 μήνες με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εντός της ισχύουσας διάρκειας του δανείου, με το ισχύον συμβατικό επιτόκιο εξυπηρέτησης. Με την έγκριση της αίτησης του δανειολήπτη για ρύθμιση, ποσοστό 50% επί των τόκων υπερημερίας εκπίπτει, εφόσον η καταβολή γίνεται τακτικά και εμπρόθεσμα.
 
Τέλος το ΤΠΔ έχει αποφασίσει την πλήρη απαλλαγή των οφειλετών ληξιπρόθεσμων χρεών από το σύνολο των τόκων υπερημερίας σε περίπτωση που γίνει εφάπαξ εξόφληση της οφειλής τους. 

Εγγραφή σε αυτό το blog μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :