Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Ενιαίο μισθολόγιο ή κοροϊδία;Εκτός από τους μισθούς πείνας που θα λαμβάνουν πλέον οι Δημόσιοι Υπάλληλοι με την κατάθεση του νέου Ενιαίου μισθολογίου Υπάλληλοι, υπάρχει και η κατάργηση, κεκτημένων με δικαστικές αποφάσεις, επιδομάτων π. χ. Οικογενειακό.
Όμως από μια πρόχειρη ανάγνωση του νομοσχεδίου υπάρχουν και αλλοπρόσαλλες διατάξεις.
Σαν παράδειγμα αναφέρω την βαθμολογική εξέλιξη ενός υπαλλήλου ΔΕ με 25 έτη υπηρεσίας:
Α. Βάση του άρθρου 4, ένας υπάλληλος εντάσσεται στο βαθμό Β με την πάροδο 20 συνολικά έτη (2+6+6+6) με βασικό μισθό 1498€.
Β. Με το άρθρο 25 ο υπάλληλος που ήδη υπηρετεί εντάσσεται στο βαθμό Γ αφού χρειάζεται 29 έτη υπηρεσίας, βασικός μισθός 1248€.

Η απώλεια ανέρχεται στα 250€ το μήνα.

Ορίστε τα άρθρα:

Άρθρο 4
Σύστημα Βαθμολογικής Εξέλιξης

β) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ:
Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε , δύο (2) έτη,
Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ , έξι (6) έτη,
Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ, έξι (6) έτη,
Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β (καταληκτικός βαθμός), έξι (6) έτη,

           
Άρθρο 25
Κατάταξη και προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής του υπηρετούντος προσωπικού
1. Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, με βάση τον συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας  ως εξής:

β) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ:
αα) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ ,
ββ)  με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι έντεκα (11) έτη, στο Βαθμό Ε,
γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δέκα εννέα (19), στο Βαθμό Δ,
δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι εννέα (29) έτη, στο Βαθμό Γ,
εε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι εννέα (29) έτη, στο Βαθμό Β.

Οι σχολιασμοί και οι κρίσεις δικές σας!!!

Εγγραφή σε αυτό το blog μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :